Web Editorials

“TINTED BLACK” by Marina Schneider-Moog

Photographer: Marina Schneider-Moog IG: http://instagram.com/msmartphotography FB: https://www.facebook.com/Marina Schneider- Moog – künstlerische Fotografie WB: http://www.schneider-moog.de Model:…

“Deep Blue” by Olga Petrova

Photographer: Olga Petrova IG: @olgapetrova.ru FB: https://www.facebook.com/opetroffa WB: http://olgapetrova.ru Makeup Artist: Inna Novozhenina IG: inna_novozhenina…

“Soul” by Shiyu Tsai

Photographer: shiyu tsai Model: Lauren Hurlbut Fashion Designer: Bowen Hu Makeup Artist: Takamasa Nakamono @go_ny_go_ny…